doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی
  شما سینوزیت ندارید

  سردردهای ناحیه پیشانی که با سرما و یا باد بدتر می شند میگرن هستند و نه سینوزیت!

  پنج شنبه 27 خرداد 1400
      
  سردرد
           

  نظراتــــــ