doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

نمایش تمام ویدیوهاسرگیجه های خطرناک
جمعه 26 شهریور 1400

سرگیجه می تواند در اثر اختلال در هر یک از اجزای سیستم تعادلی مغز رخ دهد.سیستم تعادلی مغز شمامل گوش داخلی، عصب هشتم مغزی، قسمتهایی از ساقه مغز و مخچه می باشد.گاهی اختلال در سیس ...

...ادامـــه
درمان خانگی سرگیجه
درمان خانگی سرگیجه