بیماریهای نادر


بیماری خواب آفریقایی

وقتی گزش یک پشه می تواند باعث بی خوابی کشنده شود