doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

سینوزیت

همه چیز در باره سینوزیت

سردردهای ناحیه پیشانی که با باد و یا سرما بدتر می شوند اغلب میگرن هستند و نه سینوزیت. اما ...