درماندگی آموخته شده

  توانایی تغییر دادن این آموخته های غلط، مثل درماندگی آموخته شده با شناختنشان آغاز می شود. در واقع در قدم اول قشر مغز ما باید این ایرادات را ببیند. بعد که مغز متوجه باگ خود شد، فرمولهایی را ارائه خواهیم داد تا به کمک آنها کورتکس مغز فرمان مغز را در دست بگیرد و ایرادات قسمتهای عمقی تر خود را برطرف سازد.

  دوشنبه 6 اردیبهشت 1400
      
  بهداشت مغز
           

  نظراتــــــ